Zuivelfabriek Sexbierum

(Seisbierrum)

Coöperatieve zuivelfabriek “Sexbierum” 1888-1962 - Frentsjerterrein 3

Het staat wel vast, dat de boeren van Sexbierum aan hun coöpererende collega's van Warga en Tzummarum een voorbeeld hebben genomen. Bij de inrichting van de fabriek (1 juni 1888) had het bestuur de steun van Jogchum van der Wal uit Witmarsum, op wiens zuivelboerderij de echtelieden Dirk en Aaltje Ploegstra - aan wie de technische leiding van de fabriek in Sexbierum was opgedragen -, zich in de kunst van het centrifugeren en het boter maken hadden bekwaamd. In 1908 werd de fabriek verder uitgebreid en werkten er negen arbeiders. In 1961 kwam er een fusie met Marssum en Dronrijp. In 1962 moest de fabriek in Sexbierum sluiten. Het complex is inmiddels gesloopt.

Briefkaart zuivelfabriek Sexbierum 1904.

Uitgave: S. Postuma, Sexbierum.

Gelopen fotokaart zuivelfabriek Sexbierum 1931. De fabriek werd gebouwd naar het ontwerp van architect A. Lettinga uit Pietersbierum.

Ansichtkaart zuivelfabriek Sexbierum. Vaag stempel, postzegel 2 cent.

Uitgave: B. Bloksma, Sexbierum.

Ansichtkaart zuivelfabriek Sexbierum. Vaag stempel, geen postzegel.

Uitgave: B. Bloksma, Sexbierum.