Zuivelfabriek Oosterwolde

(Easterwâlde)

Coöperatieve zuivelfabriek “Oosterwolde en omstreken” 1889-2005 * - Wrongel 24

In 1887 werd de stoomzuivelfabriek gebouwd. Mr. Lodewijk Guillaume Verwer kon daar rekenen op de medewerking van vijf boeren, die de levering van de melk van hun bedrijven hadden toegezegd. Als directeur benoemde hij de 22-jarige boerenzoon Tjisse Kuperus uit Roordahuizum. Deze had het vak geleerd in de coöperatieve fabriek in Warga, die in 1886 was gesticht. Al een jaar na de stichting van de fabriek door Mr. Verwer waren er de problemen. De boeren, gesteund door Kuperus, die hun eerste directeur zou worden, kochten in 1890 de bestaande boterfabriek. Alhoewel Mr. Verwer de fabriek in Oosterwolde al snel was kwijtgeraakt, bleef er toch een zakelijke relatie met hem bestaan. Er werd nl. de afspraak gemaakt om de verkoop van de boter met die van de fabrieken van de heer Verwer - dat waren die in Elsloo en Steggerda - voor gezamenlijke rekening te doen. In 1937 werd besloten om toe te treden tot de Coöperatieve Condens Fabriek (CCF). In 1962 werd er besloten tot de oprichting van de Coöperatieve Zuivelindustrie De Zuid-oosthoek waarna een herverkaveling van de fabriek met die van Elsloo werd doorgevoerd. In 164 werd dit nieuwe bedrijf lid van de Frico, wat later aanleiding was tot de nodige strubbelingen. De fusie met de coöperatieve zuivelfabriek Wijnjeterp (Wijnjewoude) kreeg zijn beslag in 1966, waarna deze fabriek in 1967 sloot. 1 januari fuseerde de Zuid-oosthoek met Mei-Inoar Ien. In December 1969 kwam er een samenwerking met enkele Drentse fabrieken die  "De Samenwerking" vormden. De bezwaren tegen de maatregelen van de Frico bleven intussen en ondanks herhaaldelijk onderhandelen trad de Zuid-oosthoek in april 1972 uit de Frico. In 2004 werd de fabriek in Oosterwolde gesloten. In 2007 is het complex gesloopt.

Ongelopen briefkaart zuivelfabriek Oosterwolde. Op de voorgrond de vaart, in het midden de zuivelfabriek. De villa links staat er nog.

Uitgave: Boekh. Popping.

Luchtfoto Zuivelfabriek Oosterwolde. Links in het midden is de bouw van een nieuw kaaspakhuis te zien. Er kwam een parkeerplek voor vrachtwagens waar de boerderij stond.